Tjänster

Röjning

När vi röjer fokuserar vi alltid på vad syftet med röjningen är. Det vill säga vilken är nästa åtgärd på objektet, ska det röjas en gång till eller är nästa åtgärd gallring eller slutavverkning?

Trädröjning

Trädröjning

Större och mindre objekt är inga problem för oss. Tillsammans med dig som kund kommer vi fram till en bra lösning.

 

En bra genomförd röjning skapar en ökad diametertillväxt vilket minskar självgallring och resultatet blir grövre stammar och stabilare rotsystem som bättre klarar av storm och snö. Risken för insektskador minskas med friska träd. Med röjning kan du styra ditt bestånd mot en bättre virkeskvalitet genom att spara raka stammar utan skador och klena kvistar, samt även öka produktionen på ditt bestånd genom att spara stammar som gynnas för respektive ståndort. En röjning med tydlig målbild och väl genomförd åtgärd ska vara en lönsam investering för ditt långsiktiga skogsinnehav.

Ungskogsröjning

Ungskogsröjning

Innan vi röjer kommer vi överens med dig som markägare vilken typ av röjning det finns behov (brunnsröjning, hög/låg skärm eller enkelställning) vi utgår från bonitet, ståndort stamtäthet och eventuella skador som beståndet har. Därefter fastställer vi huvudträdslag, antal huvudstammar och bistammar för beståndet. Vilken hänsyn skall tas till natur- och kultur, vilt foder RASE (Rönn, Asp, Sälg och Ek), kantzoner, friluftsliv och biologisk mångfald.

 

Generellt försöker vi undvika en totalröjning av löv vilket bara skapar en extra röjning av stubb- och rotskott. Efter genomförd röjning bifogas en arbetsbeskrivning som förklarar i korthet vad som är gjort och vad resultatet av stammantal/hektar (enstaka provytor) ,och hänsyn.

Förröjning

Förröjning

Med förröjning menar vi röjning innan gallring eller slutavverkning (hyggesrensning). Vid röjning innan gallring fokuserar vi på att ta bort underväxt vilket underlättar arbetet för skördaren. Undertryckta stammar klenare än massa- och energiveds längder röjs bort. RASE sparas som viltfoder. Kantzoner mot bäckar och andra ägoslag sparas. Körvägar och stigar hålls öppna från röjstammar.

 

Vid hyggesrensning fokuserar vi på att underlätta för skördarförarens arbete men även för den kommande planteringen. Undertryckta stammar klenare än massa- och energivedslängder röjs bort. RASE sparas som viltfoder. Kantzoner mot bäckar och andra ägoslag sparas.

viltvårdsförening

Natur, kultur och viltvårdsförening

Vi åtar oss gärna särskilda röjningar, som att röja fram kultur och fornlämningar. Röja fram remisser för fältvilt, häckningsplatser för vadar- och andfåglar intill viltvatten. Vi utför även tätortsnära röjningar med fokus på friluftsliv, öppet landskap och hänsyn till den biologiska mångfalden.